Vispārējie Tavsserviss.lv līguma noteikumi.

SIA „Ralmix” nodrošina Pakalpojumu sniedzēja / Pārdevēja piedāvāto Preču un/vai Pakalpojumu reklamēšanu un pārdošanu savā Mājas lapā www.tavsserviss.lv

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp SIA „Ralmix” un lietotājiem, kas piešķir tiesības iegūt Preci/Pakalpojumu, pircēju (turpmāk tekstā – Klients). Reģistrējoties www.tavsserviss.lv un iegādājoties preci/pakalpojumu www.tavsserviss.lv, Klients apstiprina, ka piekrīt šiem Noteikumiem (t.sk. zemāk ietvertajiem Vispārējiem Līguma noteikumiem, kas turpmāk tekstā tiek saukti arī par Līgumu), tādēļ Klientam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms tiek veikta reģistrācija un/vai Preču/ Pakalpojumu iegāde www.tavsserviss.lv

SIA „Ralmix” Vispārējā Līguma noteikumos lietoto terminu nozīmes:

Pirkums Pārdevēja piedāvātā prece vai pakalpojums, ko Tavsserviss pārdod klientam.

Akcija Pārdevēja piedāvātā un Tavsserviss.lv Mājas lapā izsludinātā iespēja iegādāties Preci/Pakalpojumu uz īpaši izdevīgiem noteikumiem;

Akcijas noteikumi noteikumi, saskaņā ar kuriem notiek konkrēta Akcija un kas reizē ir arī Līguma speciālie noteikumi, ja Klients iegādājas attiecīgās Akcijas Preci/ Pakalpojumu. Akcijas noteikumos cita starpā tiks sniegts attiecīgās Preces/Pakalpojuma apraksts, informācija par noteikumiem Preces/Pakalpojuma saņemšanai un/vai iegādei, informācija par Pārdevēju, Preces/Pakalpojuma cenu Akcijas ietvaros, informācija par Akcijas beigu datumu un derīguma termiņa beigām, informācija par Preces/Pakalpojuma saņemšanas vietu u.tml.;

Tavsserviss.lv konts Mājas lapā norādītais SIA „Ralmix” bankas konts;

Tavsserviss.lv sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „Ralmix” (reģ.nr. 50103731261), juridiskā adrese Rīga, Kalmju iela 17, LV – 1023, e-pasta adrese: info@tavsserviss.lv;

Līgums starp SIA „Ralmix” un Klientu noslēgtais pirkuma līgums par Tavsserviss.lv preces/pakalpojuma iegādi, kas tiek noslēgts šajos Noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā;

Klienta konts uz Klienta vārda jebkurā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta Pirkuma maksas samaksa pārskaitījuma veidā vai izmantojot attiecīgajam kontam piesaistītās norēķinu kartes (debetkartes, kredītkartes). Klients ir tiesīgs veikt Pirkuma maksas samaksu arī skaidrā naudā, ierodoties darba dienā un Tavsserviss.lv darba laikā Tavsserviss.lv juridiskajā adresē;

Klients šo Līguma noteikumu 1.1.p. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Līgumu kā pircējs;

Kupons Akcijā piedāvātās Preces/Pakalpojuma kupons, ko Pārdevējs ar Tavsserviss.lv Mājas lapas starpniecību pārdod Klientam un kuru Klientam pēc tā iegādes ir tiesības apmainīt pret Akcijā piedāvāto Preci/Pakalpojumu saskaņā ar katras konkrētas Akcijas noteikumiem;

Kuponu derīguma termiņš laika periods, kas norādīts Akcijas noteikumos un kurā Klients var saņemt Preci/Pakalpojumu apmaiņā pret iegādāto kuponu;

Mājas lapa Tavsserviss.lv interneta mājas lapa ar adresi www.tavsserviss.lv, kurā, elektroniski reģistrējoties, Klients piekrīt šiem Noteikumiem un, iegādājoties Preci/ Pakalpojumu, katrreiz noslēdz šajos noteikumos ietverto Līgumu, t.sk. Akcijas noteikumi ir uzskatāmi par Līguma speciālajiem noteikumiem;

Parole Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti un kuru Klients apņemas saglabāt, neizpaust un nenodot nevienai Trešajai personai;

Pārdevējs Akcijā norādītais Preces/Pakalpojuma pārdevējs, no kura Klients saņem Preci/Pakalpojumu;

Pirkuma maksa Tavsserviss.lv izsniegtā rēķina norādītā pirkuma maksa, ko Klients par preces/pakalpojuma iegādi samaksā SIA „Ralmix”

Prece/Pakalpojums Mājas lapā norādītā Akcijas prece/pakalpojums, ko Klients var saņemt apmaiņā pret Tavsserviss.lv izsniegto rēķina apmaksātu maksājuma uzdevumu;

Puse/s Klients vai/un SIA „Ralmix” kopā;

Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Vispārējie Līguma noteikumi.

 1. Līguma noslēgšana

1.1. Noslēdzot Līgumu, Klients katrreiz apliecina, ka Klients ir fiziska vai juridiska persona, rīcībspējīga, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.

1.2. Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir precīzas, patiesas un atbilstošas faktiskajai situācijai. Klients, sniegto ziņu precīzumu, patiesumu un aktualitāti apliecina pie katras Līguma noslēgšanas. Tavsserviss.lv ir tiesības zvanīt uz Klienta norādīto mobilā telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no mobilo sakaru operatoriem, ja Tavsserviss.lv ir nepieciešama papildus informācija par Klientu šī Līguma izpildei.

1.3. Līgums (šie Noteikumi tādā redakcijā, kāda publicēti Mājas lapā, katrreiz stājas spēkā brīdī, kad Klients Mājas lapā ir akceptējis Līguma noteikumus, iegādājoties kādas konkrētas Akcijas ietvaros Preci/ Pakalpojumu.

1.4. Noslēdzot Līgumu, Klients katrreiz apliecina, ka Klients vēlas iegādāties preci/pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Klients ir pilnībā iepazinies ar šiem Noteikumiem, ir izlasījis un rūpīgi ir iepazinies ar katrā atsevišķā pakalpojumā norādītajiem Akcijas noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

 1. Preces/pakalpojuma/kupona iegāde un Pirkuma apmaksa

2.1. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu Klients iesniedz Tavsserviss.lv pieprasījumu un priekšapmaksas veidā veic Pirkuma maksas samaksu – pārskaitot naudas līdzekļus Pirkuma maksas apmērā no Klienta konta uz Tavsserviss.lv kontu, sniedzot Tavsserviss.lv Klienta kredītkartes/debetkartes datus Pirkuma maksas iekasēšanai vai samaksājot Pirkuma maksu skaidrā naudā Tavsserviss.lv juridiskajā adresē. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa tikusi ieskaitīta Tavsserviss.lv kontā.

2.2. Klients saņem kuponu, pakalpojuma saņemšanas norādes uz tā norādīto e-pasta adresi nekavējoties pēc Pirkuma maksas samaksas. Saņemto kuponu Klients izdrukā un, ievērojot  kuponu derīguma termiņu, derīguma termiņa ietvaros apmaina pret Preci/Pakalpojumu. Klients apņemas nepavairot izdrukāto kuponu un nenodot to kopijas Trešajām personām.

2.3. Ja Klients ir veicis Pirkuma maksas samaksu skaidrā naudā, Tavsserviss.lv izdrukā un izsniedz Klientam kuponu/preces vai pakalpojuma saņemšanas norādes nekavējoties pēc Pirkuma maksas samaksas. Klients apņemas nepavairot saņemtā kupona izdruku un nenodot kupona kopijas Trešajām personām.

 1. Atteikuma tiesības

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no kupona/preces vai pakalpojuma iegādes 14 dienu laikā no kupona/preces vai pakalpojuma iegādes dienas, ja kupons/prece vai pakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots. Lai izmantotu kupona/preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar kuponu/rēķinu jānosūta uz Tavsserviss.lv juridisko adresi (Kalmju iela 17, Rīga, LV-1023).

3.2. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par Preces vai Pakalpojuma iegādi, kas noslēgti, izmantojot kuponu. Preces atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, Pakalpojuma atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no kupona/preces pakalpojuma iegādes dienas. Atteikuma tiesības uz pakalpojumu nav izmantojamas, ja atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana. Lai izmantotu Preces vai Pakalpojuma atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar iegādāto Preci jānosūta uz Pārdevēja – preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, juridisko adresi.

3.4. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās Preces vai Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar Preces nogādāšanu Pārdevējam.

 1. Sūdzību izskatīšanas kārtība

4.1. Klients, noslēdzot Līgumu, apzinās un saprot, ka Tavsserviss.lv ir kuponu/preces vai pakalpojumu pārdevējs, bet Pārdevējs ir konkrētās Preces pārdevējs vai Pakalpojuma sniedzējs/pārdevējs. Par Preci vai Pakalpojumu, kas iegādāts, izmantojot kuponu, ir atbildīgs konkrētās Preces pārdevējs vai Pakalpojuma sniedzējs/ pārdevējs, bet Tavsserviss.lv ir atbildīgs tikai tiktāl, ciktāl tas ir vainojams attiecībā uz tā sniegtās informācijas par Preci/Pakalpojumu atbilstību faktiskajiem apstākļiem u.c. ar Preci/Pakalpojumu saistītajiem aspektiem.

4.2. Ņemot vērā augstāk minēto, Klients tās sūdzības, kas saistītas ar iegādātajiem kuponiem/precēm vai pakalpojumiem, adresē Tavsserviss.lv, nosūtot uz Tavsserviss.lv juridisko adresi (Kalmju iela 17, Rīga, LV-1023), bet sūdzības, kas saistītas ar saņemto Preci/Pakalpojumu, nosūtot uz Pārdevēja juridisko adresi, kas norādīta Akcijas noteikumos.

4.3. Neskatoties uz šo Noteikumu 4.1. un 4.2.punktā noteikto, Klienta tiesību nodrošināšanas nolūkos un Tavsserviss.lv pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, ja Klientam ir sūdzības par saņemtās Preces/Pakalpojuma kvalitāti un Pārdevējs nesniedz Klientam atbildi uz tā sūdzību vai sniegtā atbilde neapmierina Klientu, Klients sūdzību par Pārdevēja rīcību (t.sk. saņemto Preci/Pakalpojumu) var adresēt Tavsserviss.lv, nosūtot šādu sūdzību uz Tavsserviss.lv juridisko adresi (Kalmju iela 17, Rīga, LV-1023), sūtot pa e-pastu info@tavsserviss.lv vai zvanot pa tālr. 20088088, un Tavsserviss.lv iesaistīsies Klienta strīdā ar Pārdevēju saistībā ar Pārdevēja rīcību un attiecīgās Preces/Pakalpojuma kvalitāti tiktāl, ciktāl atbilstoši faktiskajai situācijai tas no Tavsserviss.lv ir taisnīgi sagaidāms.

4.4. Tavsserviss.lv apņemas sniegt atbildi uz Klienta saņemto sūdzību pēc iespējas īsākā laikā, sazinoties ar Klientu pa tālruni vai uz tā norādīto e-pastu. Ja Klients nepārprotami pieprasa atbildes sniegšanu rakstveidā, nosūtot to uz Tavsserviss.lv rīcībā esošo Klienta adresi.

 1. Atbildība

5.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti, pilnību un aktualitāti, kuras viņš saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzis, reģistrējoties Tavsserviss.lv Mājas lapā, slēdzot Līgumu un nosūtot  kupona/rēķina pieprasījumu.

5.2. Tavsserviss.lv un Pārdevējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu  kuponu, vai rēķina numuru un tā rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem. Klients ir pilnībā atbildīgs par saņemtā kupona/rēķina saglabāšanu un tā vai ar to saistītās informācijas nodošanu trešo personu rīcībā.

5.3. Tavsserviss.lv ir tiesības nekavējoties apturēt Klienta Mājas lapā izveidotā konta vai Paroles izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem. Informāciju par Klienta izveidotā konta dzēšanu vai Paroles izmantošanas apturēšanu Klients saņems Mājas lapā, mēģinot piekļūt savam Kontam.

5.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.

5.5. Tavsserviss.lv ir atbildīgs par Klientam nodarītiem zaudējumiem, tiktāl, ciktāl Tavsserviss.lv ir objektīvi vainojams nodarītajā zaudējumā un ciktāl ir iespējams pierādīt cēloņsakarību starp Tavsserviss.lv rīcību un konkrēto Klientam radīto zaudējumu.

5.6. Klients ir pilnībā atbildīgs par Pirkuma maksas samaksā izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu/debetkaršu izmantošanas tiesiskumu. Ja Klients Pirkuma maksas apmaksai izmanto citas personas norēķinu kontu, kredītkarti vai debetkarti, Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamais pilnvarojums šādu darbību veikšanai, pie tam šādā gadījumā Tavsserviss.lv patur tiesības pirms kuponu/preces vai pakalpojuma izsniegšanas Klientam – saņemt attiecīgā norēķinu konta, kredītkartes vai debetkartes īpašnieka piekrišanu attiecīgā maksājuma veikšanai.

5.7. Klients ir pilnībā atbildīgs par tam piešķirtā lietotājvārda un paroles saglabāšanu, kā arī par darbībām Mājas lapā, kas izdarītas, lietojot Klientam piešķirto lietotājvārdu un paroli, Klients apņemas tam piešķirto lietotājvārdu un paroli nenodot trešo personu rīcībā, t.sk. nekavējoši informēt Tavsserviss.lv, ja lietotājvārds vai parole ir nozaudēti, nozagti vai kā savādāk varētu būt nonākuši trešo personu rīcībā.

5.8. Tavsserviss.lv nav atbildīgs par datu pārraides, tiešsaistes sistēmu, serveru, datora aprīkojumu, programmatūras u.tml. traucējumiem vai tehniskajām kļūmēm, kas radušās trešo personu vainas dēļ, Klientam izmantojot Mājas lapu, akceptējot Akcijas noteikumus, iegādājoties Preces/Pakalpojumus, veicot maksājumus u.tml.

 1. Klienta datu apstrāde

6.1. Tavsserviss.lv ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

 1. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana

7.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka Klientam nav iebildumu Līguma darbības laikā saņemt Tavsserviss.lv komercpriekšlikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uz reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no komercpriekšlikumu saņemšanas, to var izdarīt zvanot uz Tavsserviss.lv kontakttālruni vai rakstot uz info@tavsserviss.lv

 1. Citi noteikumi

8.1. Tavsserviss.lv ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošā Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

8.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Mājas lapā, ir ekskluzīvs Tavsserviss.lv īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora, t.sk. Preces/ Pakalpojumu Pārdevēju piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana bez iepriekšējas Tavsserviss.lv piekrišanas ir aizliegta.

8.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

8.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un atbilstoši šajā Līgumā noteiktajai kārtībai ir nosūtāmi otrai Pusei vai nu pa pastu uz Tavsserviss.lv juridisko adresi vai uz e-pastu, kas norādīts Līguma noslēgšanas vai Klienta reģistrācijas laikā.

8.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10 (desmitajā) kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

8.6. Tavsserviss.lv ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā, tādejādi Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katras nākamās Līguma un Akcijas noteikumu akceptēšanas. Šo Noteikumu izmaiņas neattieksies uz tām Akcijām un Līgumu noteikumiem, par ko Klients ar Tavsserviss.lv ir vienojušies līdz attiecīgo izmaiņu izdarīšanai, ja vien Klients Mājas lapā labprātīgi  neatzīmē, ka piekrīt izmainītajiem Noteikumiem (t.sk. Līgumam).

8.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Klientam rodas sūdzības par Līguma izpildi, Klientam ir tiesības tās nosūtīt uz Tavsserviss.lv klientu atbalsta e-pastu un tālruni, kas ir noradīti Mājas lapā, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, iegādātā kupona numuru vai saņemtā rēķina nummuru un izklāstot sūdzības saturu.

 

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu neveiciet reģistrāciju un neiegādājieties Preces/Pakalpojumus www.tavsserviss.lv

Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem Noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums un noskaidrojiet visas neskaidrības pirms veicat reģistrāciju un/vai Preču/Pakalpojumu iegādi www.tavsserviss.lv

 • Šmerļa iela 3
 • +371 200 88 088
 • RĪGA
 • INSTAGRAM
  © 2024 Tavsserviss.lv Visas tiesības aizsargātas